Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår - arbeidsleie fra Legepartner AS

Gjeldende forretningsvilkår arbeidsleie som Legepartner, utfører for Oppdragsgivere, om ikke annet er uttrykkelig er avtalt mellom Legepartner og Oppdragsgiveren.

1. Bestilling og oppdragsbekreftelse

1.1 For hvert enkelt oppdrag gjelder de betingelser som fremgår av Oppdragsbekreftelsen samt disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie. Endringer forutsetter skriftlig avtale. Ved uoverensstemmelser gjelder prioritet iht. ovennevnte rekkefølge.

1.2 Legepartners priser er basert på likebehandlingsprinsippet i Arbeidsmiljøloven (AML) og er betinget av at Oppdragsgiveren har gitt fullstendige og korrekte opplysninger om egne ansattes lønns- og arbeidsvilkår samt felles goder og tjenester iht. lovens krav og pkt. 3 nedenfor.

1.3 Oppdragsgiveren skal gjennomgå innholdet i hver Oppdragsbekreftelse og gi Legepartner beskjed uten ugrunnet opphold og senest i løpet av neste arbeidsdag ved mulige feil eller mangler om lønns-/arbeidsvilkår eller andre avtalte vilkår. I motsatt fall anses avtalen inngått med Oppdragsbekreftelsens innhold basert på Oppdragsgiverens opplysninger og ønsker.

2 Endringer

2.1 Et avtalt oppdrag er å anse som gjensidig forpliktende for partene og kan normalt ikke avbrytes før den avtalte periodens utløp.

2.2 Oppdragsgiveren kan ikke avtale endringer med medarbeideren i oppdrag uten at dette er avtalt med Legepartners representant og skriftlig bekreftet. Endres arbeidet slik at det ville medføre bedre lønn eller andre arbeidsvilkår hvis medarbeideren hadde vært tilsatt hos Oppdragsgiveren for å utføre de endrede arbeidsoppgaver, økes prisen/vilkårene forholdsmessig tilsvarende med virkning fra tidspunktet for endringen.

2.3 Hvis Oppdragsgiveren ønsker oppdraget forlenget utover den avtalte periode skal Legepartner gis beskjed snarest mulig. Legepartner vil da søke å avtale en forlengelse med sin medarbeider og skriftlig bekrefte vilkårene for forlengelsen.

2.4 Hvis Samarbeidsavtalen eller de Generelle forretningsvilkår opphører iht. Samarbeidsavtalens pkt. 2, fullføres igangværende oppdrag iht. Oppdragsbekreftelsen uavhengig av oppsigelsen/hevingen.

3. Likebehandlingsprinsippet - Opplysningsplikt

3.1 Oppdragsgiveren skal gi Legepartner de opplysninger som er nødvendige for at Legepartner skal kunne ivareta lovenes krav om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår etter Aml § 14-12 b (1) og § 14-12 a. Opplysningene skal omfatte de vilkår som ville ha kommet til anvendelse dersom den utleide medarbeideren hadde vært ansatt hos Oppdragsgiveren for å utføre samme arbeid, når det gjelder;

a) arbeidstidens lengde og plassering

b) overtidsarbeid

c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder

d) ubekvem arbeidstid

e) ferie, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager

f) lønn og utgiftsdekning.

3.2 Oppdragsgiveren skal gi Legepartner opplysninger også om egne felles goder og tjenester, som f.eks. kantine, bedriftsbarnehage, transport, fellesrom for trening, garderober mv.

3.3 Oppdragsgiverens opplysningsplikt om lønns-/arbeidsvilkår og felles goder/tjenester gjelder både ved inngåelse av oppdragsavtaler og under oppdragenes fulle varighet. Så lenge oppdraget varer skal Oppdragsgiveren holde Legepartner løpende informert om forventede og relevante mulige endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår tidligst mulig og i alle tilfeller før endringen iverksettes for innleierens egne ansatte når dette er mulig.

3.4 Den innleide medarbeideren og de tillitsvalgte hos Oppdragsgiveren kan under taushetsplikt kreve opplysninger/dokumentasjon fra Oppdragsgiveren og Legepartner på opplysninger som viser at den utleides lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling etter Aml. § 14-12B. Slik utlevering kan bl.a. omfatte opplysninger som Oppdragsgiveren har gitt Legepartner om egne lønns- og arbeidsvilkår.

3.5 Når Oppdragsgiveren ber om det skal Legepartner dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med den utleide medarbeideren.

4 Legepartners kvalitet, garanti og ansvar

4.1 Med korrekt lønn og arbeidsvilkår: Legepartner garanterer oppfyllelse av likebehandlingsreglene, og vil etterbetale eventuell differanse til medarbeideren innen tre uker fra feilen ble avdekket og påpekt skriftlig av Oppdragsgiveren.

4.2 Legepartner er ansvarlig for medarbeiderens lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, eventuell sykelønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), tjenestereiseforsikringer og andre lovbestemte trekk.

4.3 Legepartner er ansvarlig for at viktige opplysninger om sikkerhetsrutiner og bestemmelser, samt krav til bruk av personlig verneutstyr i oppdraget blir kartlagt og gjort kjent for medarbeideren før oppdraget påbegynnes.

4.4 Legepartner er registrert og godkjent som bemanningsforetak og oppfyller kravene overfor Arbeidstilsynet iht. Forskrift om bemanningsforetak. For oppdatert bekreftelse og søk, se: http://www.arbeidstilsynet.no/bfr/index.html?tid=100480.

5. Oppdragsgivers ansvar

5.1 Oppdragsgiveren er ansvarlig for å lede og følge opp Legepartners medarbeidere i det daglige arbeid. Legepartner er ikke ansvarlig for arbeidsresultatet eller annet direkte eller indirekte formuestap som følge av medarbeiderens feil eller forsømmelser. Dette gjelder også erstatningskrav fra tredjemann.

5.2 Oppdragsgiveren er å anse som hovedbedrift med ansvar for samordning og for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter Aml. § 2-2 (1) b). Hos Oppdragsgiveren skal medarbeiderne tilpasse seg og etterleve Oppdragsgiverens sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement og andre bestemmelser som gjelder for Oppdragsgiverens egne medarbeidere og/eller oppdragets utførelse. Oppdragsgiveren skal informere, lære opp og kontrollere innleide medarbeidere på samme måte som sine egne bl.a. om Oppdragsgiverens HMS-regler, at medarbeideren er omfattet av Oppdragsgiverens vernetjeneste og informasjon om hvem som er medarbeiderens lokale verneombud hos Oppdragsgiver.

5.3 Oppdragsgiveren bekrefter også at innleide medarbeidere skal omfattes av innleierens verneombudsordning herunder informasjon om hvem som er medarbeiderens lokale verneombud.
Dersom Oppdragsgiveren ikke kan bekrefte dette må Legepartner ha beskjed senest 24 timer etter mottatt oppdragsbekreftelse for Legepartners egen risikovurdering av Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren plikter og dokumentere ovennevnte forhold på Legepartners forespørsel.

5.4 Oppdragsgiveren skal sørge for at innleide medarbeideres arbeidstid er i samsvar med Aml. kap. 10, jfr. Aml. § 2-2 (1) c). Ved omfattende overtidsarbeid skal også Legepartners konsulent holdes løpende informert om omfanget.

5.5 Oppdragsgiveren skal gi medarbeideren tilgang til felles goder og tjenester i samme utstrekning som for Oppdragsgiverens egne ansatte, med mindre objektive grunner tilsier noe annet etter Aml. § 14-12a (2), se også foran i pkt. 3.2. Alle kostnader ved slik tilgang til Oppdragsgiverens egne felles goder og tjenester bærer Oppdragsgiveren selv.

6. Pris og betalingsbetingelser

6.1 Godkjent pris basert på likebehandlingsprinsippet faktureres basert på attesterte fakturagrunnlag (timelister).
Fakturagebyr belastes etter de til enhver tid gjeldende regler, pt. Kr. 50 pr. faktura.

6.2 I oppdrag på mindre enn fem arbeidsdager skal minimum arbeidede timer pr. dag være fire timer. Fire timer pr. dag vil i så fall uansett bli fakturert kunde.

6.3 Legepartners medarbeider lønnes og Oppdragsgiver faktureres i samme utstrekning som Oppdragsgiveren selv betaler lønn til egne ansatte på helligdager- og offentlige høytidsdager og andre felles fridager som ikke regnes som ferie etter ferieloven.

Oppdragsgiver blir alltid fakturert ordinær timepris for helligdager og offentlige høytidsdager. Fakturering skjer når helligdager og offentlige høytidsdager inntreffer i oppdragsperioden.

1. og 17. mai faktureres når gjeldende lov pålegger lønnsbetaling til den innleide medarbeideren for disse dagene hvis vedkommende hadde vært midlertidig ansatt for samme periode hos innleier. Se http://www.lovdata.no/all/hl-19470426-001.html.

6.4 Ved forsinket betaling kan Legepartner kreve at det svares rente i samsvar med Lov om renter ved forsinket betaling. Eventuelle inkassosalærer og gebyrer ved oversendelse til eksternt inkassoselskap, dekkes ikke av forsinkelsesrenten og vil bli belastet kunde i sin helhet.

6.5 Overtids-, skift-, ulempe- og andre tillegg til lønn blir fakturert i tillegg til den avtalte pris forholdsmessig i samme utstrekning som om den utleide medarbeideren hadde vært tilsatt hos Oppdragsgiveren iht. likebehandlingsprinsippet foran i pkt. 3.1.

6.6 Oppdragsgiveren må ha avsluttet opprinnelig bestilte oppdrag gjennom Legepartner før medarbeideren kan tilbys ansettelse direkte i Oppdragsgiverens virksomhet.

Etter avsluttet oppdrag og en samlet innleieperiode på minimum 1750 timer (12 måneder) kan Oppdragsgiveren ansette medarbeideren i egen virksomhet mot et rekrutteringshonorar på 1% av årslønn.

Ved eventuell tidligere ansettelse utløses et formidlingshonorar basert på gjenværende innleieperiode.

6.7 Oppdragsgiver skal ikke engasjere Legepartners innleide medarbeidere gjennom annen leverandør i en periode på seks måneder etter oppdrags utløp. Brudd på disse bestemmelser utløser et gebyr iht. Legepartners til enhver tid gjeldende satser.

7. Prisregulering

7.1 Timeprisen oppreguleres forholdsmessig tilsvarende endringer i lønns- og arbeidsvilkår for Oppdragsgiverens egne ansatte og derved for den utleide medarbeideren i oppdragsperioden iht. likebehandlingsprinsippet foran i pkt. 1.2 og 3.1.

7.2 Priser oppgitt i Prisavtalen oppreguleres årlig i henhold til Statistisk Sentralbyrå (SSB) konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. Tabell merket: "Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor" benyttes, hvis annet ikke er særskilt avtalt.

Se vedlagte link, pkt. 6.1:

http://www.ssb.no/kpi/tab-03.html.

Oppreguleringen gjelder fra 1. juni. Nye eller reforhandlede Samarbeidsavtaler som er signert etter 1. februar samme år vil ikke bli oppregulert. Eventuelle avvik fra dette må eksplisitt uttrykkes i Samarbeidsavtalens Bilag 1: Endringer og tillegg til Samarbeidsavtalen.

7.3 Hvis Oppdragsgiveren ikke har gitt fullstendige og korrekte opplysninger, eller hvis innleier ikke tidsnok informerer utleieren om relevante endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår, kan Legepartner endre prisen med tilbakevirkende kraft og kreve etterbetaling.

7.4 Dersom det etter at oppdraget er avtalt blir gjort endringer i lover eller forskrifter, kan Legepartner også justere prisen eller andre vilkår i oppdraget for å få dekket nødvendige og dokumenterte merkostnadene disse endringene medfører. Slik regulering skjer med virkning fra ikrafttredelsen av endringen i loven eller forskriften.

8. Solidaransvar

8.1 Oppdragsgiveren er solidarisk ansvarlig med Legepartner for at innleide medarbeidere får rett lønn, feriepenger og annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i Aml. § 14-12 c.

8.2 Dersom Oppdragsgiveren er forpliktet til å oppfylle solidaransvaret etter pkt. 8.1 kan Oppdragsgiveren søke regress hos Legepartner for alle kostnader i denne forbindelse, med mindre solidaransvarskravet skyldes Oppdragsgiverens mangelfulle opplysninger av betydning for likebehandlingsprinsippet iht. pkt. 3 foran. I så fall kommer bl.a. bestemmelsene om etterbetaling foran i pkt. 7.3 til anvendelse.